Iitin Latu ry:n säännöt

Iitin Latu ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi

 Yhdistyksen nimi on IITIN LATU RY ja sen kotipaikka on Iitin kunta.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

 Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kunto- ja virkistysliikunnan ja retkeilyn yleistämiseksi kansan tavaksi.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

 Yhdistys:

 1. Hankkii tutkittua kuntoliikuntatietoutta ja tekee tunnetuksi ympärivuotisen harjoittamisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle.

 2. Jakaa hiihdon, retkeilyn ja muun kunto- ja virkistysliikunnan käytännöllistä tietoutta sekä edistää ulkoilukulttuuria, ulkoilun hyviä tapoja ja luonnonsuojelua.

 3. Tekee hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoittamisen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä ja suunnitelmia sekä osaltaa toteuttaa niitä.

 4. Harjoittaa tarkoitukseen sisältyvää tiedotustoimintaa.

 5. Järjestää koulutus- ja valistustilaisuuksia, tempauksia sekä ulkoiluleirejä ja vaelluksia.

 6. Harjoittaa yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

 7. Hankkii ja ylläpitää toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia.

 8. Harjoittaa aatteellisen toimintansa tukemiseksi majoitus- ja ravitsemusliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

4 § Jäsenet

 Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta.

Yhdistyksen jäsenet ovat:

 • varsinaisia jäseniä

 • kannattajajäseniä, jotka voivat olla henkilöt, oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt

 • kunniajäseniä

 • kunniapuheenjohtajia

5 § Kunniajäsenet

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi voidaan kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

6 § Jäsenmaksut

Varsinaiset jäsenet maksavat yhdistykselle vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämän jäsenmaksun. Kannattaja jäsenet maksavat kannattajajäsenmaksun, jonka alaraja määrätään vuosittain syyskokouksessa. Kunniapuheenjohtajat ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

7 § Eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai toistuvista kehotuksista huolimatta laiminlyö jäsenvelvoitteiden täyttämisen voi hallitus jäsenyydestä erottaa. Päätökseen voi erotettu hakea kirjallisesti muutosta yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaikaa on neljätoista(14) vuorokautta siitä päivästä, jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä hallitukselle.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta vähintään 2 vuoden ajan.

8 § Toimielimet

Yhdistyksen toimielimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset ja hallitus

9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous

Kevätkokous pidetään vuosittain helmi- huhtikuussa

Kevätkokouksessa päätettävät asiat:

 1. Käsitellään yhdistyksen toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta.

 2. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.

 3. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 4. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

 5. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokous pidetään vuosittain syys- marraskuussa

Syyskokouksessa päätettävät asiat:

 1. Käsitellään hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.

 2. Päätetään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista sekä matkakulujen korvausperusteista.

 3. Määritetään jäsenmaksujen suuruus sekä kannattajajäsenmaksujen alaraja seuraavalle toimintavuodelle.

 4. Valitaan 2-vuotiskaudelle yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja.

 5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä.

 6. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi varajäsentä.

 7. Valitaan kaksi varsinaista toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

 8. Nimetään tarpeelliseksi katsottavat toimikunnat ja työryhmät.

 9. Päätetään, miten yhdistyksen kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan.

 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 § Ylimääräiset kokoukset

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä mainituin tavoin on pyydetty.

11 § Kokouskutsut

Kaikista yhdistyksen kokouksista on hallituksen annettava tieto jäsenille vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjeellisesti tai paikkakunnalla yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. Yhdistyskokouksessa käsiteltäväksi tarkoitetusta asiasta on tehtävä kirjallinen esitys hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

12 § Asioiden käsittely kokouksessa

Äänestykset, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutosehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 § Hallitus

Yhdistyksen hallituksen muodostaa 2 vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja 2 vuodeksi kerrallaan valitut vähintään 4 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi vuodeksi kerrallaan valittua varajäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuoroisia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Päätöksen teossa noudatetaan soveltuvin osin pykälän 12 määräyksiä.

14 § Hallituksen tehtävät

Hallitus:

 1. Johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa.

 2. Valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 3. Valitsee yhdistyksen edustajan/t Suomen Ladun ja muihin kokouksiin sekä määrittelee, kuinka yhdistyksen äänimäärä jaetaan edustajien kesken.

 4. Hoitaa yhdistyksen omaisuutta.

 5. Hyväksyy ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti ja pitää jäsenluetteloa.

 6. Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset, käsittelee niille esiteltävät asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta sekä valitsee toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajat sekä jäsenet.

 7. Hyväksyy yhdistyksen sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle.

 8. Päättää talousarvion rajoissa yhdistyksen tiedotustoiminnasta.

 9. Edustaa yhdistystä sitä koskevissa asioissa sekä hoitaa kaikki ne toimenpiteet, joita yhdistyksen etu vaatii.

15 § Pöytäkirjat

Yhdistyksen kokouksista, hallituksen ja toimikuntien ja työryhmien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa

Pöytäkirjat allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri ja ne tarkastetaan heti, seuraavassa kokouksessa tai kahden valitun pöytäkirjantarkastajan toimesta.

16 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen syyskokouksessa valitaan yhdistyksen tilejä ja toimintaa tarkastamaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi tilikaudeksi. Toiminnantarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja toiminta, laatia kirjallinen lausunto ja jättää se hallitukselle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

17 § Nimenkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle hallitus on myöntänyt nimenkirjoittamisoikeuden.

18 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen muutos- tai yhdistyksen purkamisesityksestä on mainittava kokouskutsussa. Sääntöjen muutokset on alistettava Suomen Latu ry:n liittohallituksen hyväksyttäväksi.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu ry:n talletettavaksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu ry:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla.

19 § Yhdistyslain noudattaminen

Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä ja määräyksiä.